About

Posts by :

Trafik İşaretleri

Karayolundan yararlananlara trafik düzen ve güvenliğini sağlamak yönünden, uymaları gerekli olan, yasaklama, kısıtlama ve mecburiyetleri bildiren levhalardır.

 

Uyarı işaretleri

Karayolu ve çevresindeki tehlikeler hakkında yoldan yararlananlara uyarı görevi yapar. Tehlikeli noktaya gelmeden önce sürücüye haber verir.

 

Bilgi işaretleri

Yoldan yararlananlara, yol ve yakın çevresiyle, kenarında bulunan yerleşim yerleriyle çeşitli hizmet birimleri hakkında bilgi verir.

 

Duraklama ve parketme işaretleri

Araçların duraklama ve parketme hallerinde trafiğin akışı ve güvenliği bakımından yapılması ve yapılmaması gerekli görülen düzenlemeleri belirleyen işaretlerdir.

 

Yol Çizgileri

Kesik Çizgi: Kesikli yol çizgisi görüşü açık,düz yol kesimlerine çizilir.Bu çizgi boyunca kurallara uymak trafik tehlikeye düşmemek kaydıyla öndeki aracı geçmek gibi sebeplerle şerit değiştirebileceğimizi bildirir.

Devamlı Çizgi: Bu çizgi boyunca hiçbir sebeple sol şeride geçilmez ve üzerinden gidilemez.(Tırmanma şeridi bulunan üç şeritli ve iki yönlü yol kesimlerinde en sağdaki şeride geçme hali müstesna).Öndeki araçları geçmenin yasak olduğu kavşak,tepe üstü,dönemeç, yaya geçidi,köprü,tünel gibi yerlerin yaklaşımında çizildiği için şerit değiştirilemez.

Kesik ve Devamlı Çizgi Yanyana İse:  Bu çizgi boyunca araçlara en yakın olan çizginin anlamına göre hareket edilir. Kesikli çizgiye yakın olan araç şerit değiştirebilir,düz çizgiye yakın olan araç şerit değiştiremez .

Paralel Devamlı Çizgi: Bu çizgi taşıt yolunu bölünmüş yol durumuna getiren ayırıcı (Röfüş) anlamındadır.Bu Çizgiler boyunca karşı yönden gelen trafik için ayrılmış yol bölümüne girilmez.

Okul Çizgiler: Gidişe ayrılmış çok şeritli yollarda sürücülerin yapmak zorunda oldukları hareketleri göstermek maksadıyla taşıt yoluna yazılan yazılar ve çizilen işaretlerdir. Özellikle kavşak yaklaşımlarında, gidilecek yöne göre uygun şeride girilmesini hatırlatır.

Ehliyet Almak İçin Aranan Şartlar

Motorlu araçların sürücü belgesi sahibi olmayan kişiler tarafından karayolunda sürülmesine izin verilmesi yasaktır.

Araçlar, bu konuda sınıfları belirtilen sürücü belgelerine sahip sürücüler ile çok taraflı anlaşmalara göre sürücü belgesi bulunan veya geçerli uluslararası sürücü belgesi olan kişilerce sürülebilir.

Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

A) Yaş şartı:

 1. A1, A2, F ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
 2. B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,
 3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.), yaşını bitirmiş olmaları,

B) Öğrenim Şartları:

 • F,G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,
 • A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,(04/07/2006 tarihli resmi gazatede yayınlanan kanunla gereği, yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süreli ilkokul mezunları ehliyet alamamaktadırlar.)

C) Sağlık Şartları:

Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur” raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

D) Eğitim ve sınav şartı:

Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları

E) Hükümlü olmama şartları:

 • Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,
 • Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması

zorunludur.

 

DIŞ ÜLKELERDEN ALINMIŞ OLAN SÜRÜCÜ BELGELERİNİN, TÜRK SÜRÜCÜ BELGESİ İLE DEĞİŞTİRİLMESİ

Türk ve yabancı kişilerin dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri ile ülkemizde araç kullanmalarına ve bunların değiştirilmesine ilişkin esaslar aşağıda gösterilmiştir.

 • Türk vatandaşları ile ilgili kanunlar ile ikili ve taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere yabancı kişiler, dış ülkelerden alınmış, cinsi için geçerli sürücü belgeleri ile ülkemizde yabancı ve Türk plakalı araçları sürebilir. Ancak; Turistler ve geçici bir süre için gelenler dışında herhangi bir iş, hizmet veya eğitim amacıyla ülkemizde bulunan yabancıların ise Konsolosluk veya noter tarafından tercüme edilmiş tasdikli sürücü belgesi örneklerini sürücü belgesi ile birlikte yanlarında bulundurmaları mecburidir.
 • Yurda dönüşlerinde Türk vatandaşlarının, İlgili Kanunlar ile ikili ve çok taraflı anlaşma hükümleri saklı kalmak üzere de istekleri halinde yabancıların, dış ülkelerden aldıkları sürücü belgeleri, eğitim ve sınav şartı aranmadan karşılığı veya dengi olan sürücü belgeleri ile değiştirilir. Ancak, Türk vatandaşları yurda dönüşlerinde bir yıl içinde sürücü belgelerini değiştirmedikleri takdirde, değiştirinceye kadar araç kullanamazlar.

Bu belgeler değiştirilirken;

 1. Eğitim ve sınav şartı hariç, sürücü belgesi alacaklar için aranan yaş, öğrenim, sağlık ve Karayolları Trafik Kanununda belirtilen, Türk Ceza Kanunundaki belli suçlardan hükümlü olmama şartları aynen aranır. İkili veya çok taraflı anlaşma hükümleri ile uygulamalar saklı kalmak üzere yabancılardan diplomatik muafiyeti olanlar için hiçbir şart aranmadan beyanları ile yetinilir. Diğer yabancılar için belgeleri değiştirmekle birlikte gerektiğinde Dışişleri Bakanlığı aracılığı ile inceleme ve araştırma yapabilirler.
 2. Müracaat sırasında gereken işlemler aynen yapılmakla birlikte;
 • Dış ülkelerden alınan sürücü belgesinin aslı ve noterden veya Dış Temsilciliklerimizden alınmış tasdikli tercümesi istenir. Yetkili memurca müracaat formuna kayıt konarak karşılaştırma yapıldıktan sonra aslı ilgiliye geri verilir.
 • Geçici olarak alınmış olan yabancı ülke sürücü belgeleri ile Uluslararası sürücü belgeleri değiştirilmez.
 • Üzerinde kazıntı, silinti olanlar, açıkça şüphe doğuran iz ve belirtiler bulunanlar ile değiştirilmelerine esas olacak bilgi derlenmemiş olanlardan tereddüt edilenler için aslı ve tercümesi ile Emniyet Genel Müdürlüğünün görüşlerine başvurulur.
 • Belgesini değiştirenler bir üst sınıf belge almak isterse değiştirme işlemi yapılmadan uygulamalı sınavlara alınırlar.

Ancak bunlardan; C,D ve E sınıfı belge almak isteyenlerden 22 yaşını bitirmiş olma şartı aranır.

 

SÜRÜCÜ BELGESİ SINIFLARI

 • “A1” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorlu bisiklet kullanacaklara,
 • “A2” Sınıfı Sürücü Belgesi : Motorsiklet kullanacaklara,
 • “B” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otomobil, Minibüs veya kamyonet kullanacaklara,
 • “C” Sınıfı Sürücü Belgesi : Kamyon kullanacaklara,
 • “D” Sınıfı Sürücü Belgesi : Çekici kullanacaklara,
 • “E” Sınıfı Sürücü Belgesi : Otobüs kullanacaklara,
 • “F” Sınıfı Sürücü Belgesi : Lastik Tekerlekli Traktör kullanacaklara,
 • “G” Sınıfı Sürücü Belgesi : İş Makinası türünden motorlu araç kullanacaklara,
 • “H” Sınıfı Sürücü Belgesi : Özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motorsiklet veya otomobil türünden araçları kullanacak hasta ve sakatlara,
 • “K” Sınıfı Sürücü Aday Belgesi : İki veya çok taraflı anlaşmalar uyarınca sınıflarına göre araç kullananlara belli süre ile verilen belgedir.

 

SÜRÜCÜ BELGELERİNE AİT ESASLAR

Araç kullanma yetkisi:

 1. A1, F,G ve H sürücü belgeleri ile yalnız kendi sınıflarındaki araçlar
 2. A2 sınıfı sürücü belgesi ile A1,
 3. B sınıfı sürücü belgesi ile F,
 4. C sınıfı sürücü belgesi B ve F
 5. D sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F,
 6. E sınıfı sürücü belgesi ile B,C ve F,  sınıfları ile kullanılan araçları da sürülebilir.
Sınav Kuralları

Sınav Kuralları

Ehliyet Sınavı Kuralları

 1. Test kitapçıklarını kontrol ederek eksik veya baskı hatası olanların değiştirilmesini isteyiniz.
 2. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
 3. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan ad,soyad, T.C kimlik no,sıra no gibi bilgilerin size ait olup olmadığını kontrol ediniz.Size ait değil ise salon sorumlularına söyleyinizAdınıza yazılı cevap kağıdı bulunmuyorsa veya cevap kağıdınız kullanılmıyacak şekilde bozuksa size verilecek olan yedek cevap kağıdına kimliğinizle ilgili bilgileri,salon başkanın açıklamalrına göre yazınız.
 4. Yanınızda karalama kağıdı ,sözlük,hesap cetveli,hesap makinası,telsiz,çağrı cihazı,cep telefonu,radyo vb. araçlar varsa salon başkanına teslim ediniz.
 5. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız Test kitapçığı türünü cevap kağıdındaki ilgili bölüme kodlayınız. Her sürücü belgesi türünün A ve B olmak üzere iki ayrı kitapçığı vardır. A kitapçığı kitapçığını kullanan adaylar cevap kağıdındaki kitapçık türü bölümünün A yuvarlığını ,B’yi kullananlar B yuvarlağının içini karalayacaklardır.
 6. Kaçıncı sınav hakkını kullandığınızı cevap kağıdındaki bölüme kodlayınız.
 7. Cevaplarınızı cevağ kağıdında test kitapçığının kapağında belirtilen örnekte olduğu gibi yuvarlağı dışına taşmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümde bularak işaretleyiniz.Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
 8. Soru sayısı ve sınav süresi test kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
 9. Her sorunun 4 seçeneği vardır .Dört seçenekten sadece bir tanesi doğru cevaptır.Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilecektir.
 10. Size ayrı bir karalama kağıdı verilmiyecektir.test kitapçığınızın içindeki boş alanları karalama yapmak için kullanabilirsiniz.
 11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilecek,yanlış cevaplarınız dikkate alınmıyacaktır.
 12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başklarınca görülmesine izin vermeyiniz.Başkasının kağıdına bakmayınız.Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından bireysel ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
 13. Sınavınız bittiğinde Cevap kağıdı ve test kitapçığınızı imza karşılığında salon görevlisine teslim ediniz.Cevap kağıdınızı ve soru kitapçığınızı sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız.
 14. Sınav sonrası teslim ettiğiniz test kitapçığının bir tek sayfası eksik olsa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
 15. Bir aday sınavın herhangi anında dışarı çıkmak istiyebili :Ancak sınav başladıktan sonra ilk 30 dakika ve son 15 dakika içinde hiçbir aday dışarı çıkamaz.
 16. Sınav başladıktan itibaren ilk 30 dakika içinde gelen adaylar sınava katılabilir.
 17. Hehangi bir nedenle sınav salonundan dışarı çıkan adayın soru kitapçığı ve cevap kağıdı elinden alınır.Tekrar salona girmek isterse salona alınmaz.Salonda tek bir kişi kalsa bile sınav süresi bitmeden adaydan salonunu terk etmesi istenmez.
 18. Sınav sırasında adayların özel ihtiyaçları nedeni ile salon dışına çıkmaları yasaktır.Sağlık durumundan ileri gelen bir durumla karşılaşılırsa salon başkanı sınavın kurallarını zedelemeden gerekli kararları almay yetkilidir.

Ehliyet Çeşitleri

A2 Sınıfı Sürücü Belgesi

 • Kullanabildiği Araç: Motosiklet
 • Kullanma yetkisi bulunan diğer araçlar: A1 Motorlu Bisiklet
 • Yaş Şartı: 17 Yaşını Bitirmiş Olmak
 • Tahsil Durumu: En Az 8 Yıllık Temel Eğitim Mezunu Olmak

B Sınıfı Sürücü Belgesi

 • Kullanabildiği Araçlar: Otomobil, Minibüs ve Kamyonet
 • Kullanma yetkisi bulunan diğer araçlar: F Traktör
 • Yaş Şartı: 18 Yaşını Bitirmiş Olmak
 • Tahsil Durumu: En Az 8 Yıllık Temel Eğitim Mezunu Olmak

H Sınıfı Sürücü Belgesi

 • Kullanabildiği Araçlar: Hasta ve Sakatların Kullanabilecekleri Şekilde Özel Tertibatlı Olarak İmal, Tadil, Techiz Edilmiş Otomobil veya Motorsiklet
 • Yaş Şartı: 17 Yaşını Bitirmiş Olmak
 • Tahsil Durumu: En Az İlkokul Mezunu Olmak

E Sınıfı Sürücü Belgesi

 • Kullanabildiği Araçlar: Otobüs, Tır
 • Kullanma yetkisi bulunan diğer araçlar: B-C- F Sınıfı Araçları Sürer
 • Yaş Şartı: 22 Yaşını Bitirmiş Olmak
 • Tahsil Durumu: En Az 8 Yıllık Temel Eğitim Mezunu Olmak
Kışlık Bakım

Kışlık Bakım

Kışlık Bakım

 • V Kayışına dikkat: Yaz aylarında genişleyen V kayışı,özelliğini kaybeder.Kayışı germeniz mümkünse gererek kullanın,aksi takdirde kayışı değiştirmek gerekir.Çünkü gevşek kayış şarjı etkiler,vantilatörün devir daimini yavaşlatır.Dolayısıyla otomobilin sağlıklı çalışmasını etkiler.
 • aşınmışsa,kendinizden kolayca değiştirebilirsiniz.Böylece yağmurlu ve karlı havalarda görüşünüz önemli ölçüde artar.
 • Lastikleri dış deliklerini kontrol edin: Otomobilin yola tutunmasını sağlayan lastiklerin ideal diş derinliğinin 3 mm olması gerekir.Eğer kışın karlı yollarda kaymak istemiyorsanız,mutlaka lastiklerinizi kontrol ettirin.
 • Elektrik sistemini gözden geçirin: Kışın havadaki nem ortamının artmasıyla,buji kabloları ve distribütör kapağındaki çatlaktan nem girip otomobil çalışmayabilir.Onun için elektrik sistemini kontrol edin.
 • Periyodik bakıma rağmen yağa sık sık bakın: Periyodik bakımların dışında kışa girmeden önce motor yağının mutlaka kontrol edilmesi gerekir.Uzun süre kullanılan yağ,motoru koruma özelliğini kaybeder.
 • Silecek suyunu ihmal etmeyin: Alkol içermeyen uygun bir cam silecek sıvısı,cam yıkama sistemini sıfır dereceye kadar,donmaktan koruyabilir.Buzlu havalarda camınızı temizlemek istiyorsanız,dikkat.
 • Kışın rezistansa ihtiyacınız daha fazla: Arka camdaki buharlaşmayı önleyen rezistansın kontrol edilmesi,eğer herhangi bir problem varsa onarılması veya değiştirilmesi gerekir.
 • Üşümemek için kalorifere baktırın: Kış mevsimi öncesinde kalorifer ve klima bakımının mutlaka yapılması gerekir.Klimalı otomobillerde polen filtresi değiştirilir.Kalorifer hortumları kontrol edilir.
Güvenli Sürüş

Güvenli Sürüş

Güvenli Sürüş

Kullandığınız aracın tipi ne olursa olsun, doğabilecek tehlike ve zararlardan uzak kalmak istiyorsanız aşağıda sıralanan temel güvenlik stratejilerini dikkate almalısınız.

 • İyi bir sürüş pozisyonu elde edin: Koltuğu, elinizi uzattığınızda bileğiniz direksiyonun en üst kısmına uzanacak konuma ayarlayın. Kafa koruyucuyu kafanızın tam arka kısmına gelecek fakat kafanıza değmeyecek biçimde ayarlayın. Direksiyonu simetrik olarak, saat 3 ve 9 konumlarında tutun. Böylelikle onu sağa ve sola daha çabuk ve tam istediğiniz kadar döndürebilirsiniz. Elinizi direksiyon simidinin tam üstünde tutarsanız, bir tehlike anında hava yastığı şişerse kolunuzu kırabilir ya da yüzünüze çarpabilir.
 • Kontrol edin: Aracı hareket ettirmeden ve durdurmadan önce her şeyin yolunda olup olmadığını kontrol edin.
 • İniş sırasında dikkat!: Özellikle taşıtın sol tarafındaki kapılar, olmak üzere taşıtın kapıları yoldan başka taşıt, bisikletli veya yaya gelmediğinden emin olunmadan açılmamalıdır.
 • Pür dikkat!: Araç kullanırken sürekli dikkatli olun ve genellikle sağ tarafa dikilmiş olan trafik işaretlerini asla gözden kaçırmayın! Ters yöndeki işaretleri arka tarafından yorumlamaya çalışmayın. Sürüş halinde iken araçtakilerle konuşmak durumunda olduğunuzda, gözünüzü yoldan ayırmayın. Kazaların çok görüldüğü bilinen yol ve kavşaklarda daha da dikkatli olun. Bu durumda alkolle ilgili yasak ve sınırlamaları tartışmak yararsızdır. Almanya’da alkol sınırı % 0.05′e indirilmiştir.
 • Akışa uyun: Koşullar elverdiğince trafik akışına uyun. Aşırı hız farklılıkları tehlikeli olabilir.
 • Hız Limitlerine uyun: Kazaların çoğunun nedeni aşırı hız ve dikkatsizce yapılan hareketlerdir. Trafik işaret levhalarındaki hız sınırlarının, müsaade edilen maksimum hızlar olduğu ve ancak trafik, hava ve yol koşulları uygunsa uygulanabileceği unutulmamalıdır. Yol boş ve polis kontrolü yoksa bile hız sınırlarını aşmamaya özen gösterin. Seyahat ettiğiniz yolların hız limitlerini samimi olarak bilin. Bunlar; şehir içi, şehir dışı ve otoyol hız limitleri olmak üzere, sadece üç tanedir. Aksi bir işaret bulunmadıkça bunlar geçerlidir.
 • Vitesi kullanın: Yokuşları çıkabileceğinizi tahmin ettiğiniz vitesle inin. Yokuş aşağı inişlerde asla vitesi boşa almayın ve hızınızı artırmamaya özen gösterin. Aksi halde sürüş kontrolünü kaybedebilirsiniz.
 • Çok yaklaşmayın: Şehirlerarası yollarda başka araçlara çok yaklaşmazsanız, onların yapacağı kazalara karışmamış olursunuz.
 • Trafiği izleyin: Yolun ilerisine bakarak, herhangi bir probleme yaklaşmadan önce onu anlayın. Aynalarınıza da sık sık göz atın.
 • Geçebilecek misiniz?: Geçmek istediğiniz aracın hızından yeterince yüksek hızda iseniz geçiş yapabilirsiniz.
 • Daha sonrasını düşünün: Muhtemel acil trafik durumlarını sürekli olarak düşünerek, kurtulma planları yapın.
 • Sol şerit kolik olmayın: Sol şerit, hızlı sürüş şeridi değil geçiş şerididir. Geçişler dışında sol şeridi boşaltın. Hız yapanları yavaşlatmaya da çalışmayın. Bırakın polisliği polisler yapsın.
 • Far yakın: Gece sürüşleri dışında, şehirlerarası yollarda, yağmurlu ve sisli havalarda gündüzleri de farlarınızı açık tutun. Bu daha iyi görülmenizi sağlayarak karşıdaki sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlayacaktır. Gece sürüşlerinde farlarınızın karşıdan gelen taşıtın sürücüsünün gözünü almaması için, geçiş süresince kısa far durumuna getirmeyi de unutmayın.
 • Sinyal verin: Şerit değişimleri ve dönüşleriniz öncesinde sinyal vererek diğer sürücülere niyetinizi bildirin.
 • Sola dönmek için bekleyin: Trafikte durup sola dönmek için beklerken, yol serbest hale gelinceye kadar tekerleklerinizi ileriye doğru düz tutun. Eğer tekerleklerinizi sola doğru kırarak beklerseniz, birisi size arkadan çarptığında sizi karşıdan gelen trafiğin önüne iter. Ayrıca, ilerinizde bir engel gördüğünüzde, hemen diğer şeride geçmeden önce o şeritteki trafiği kontrol edin ve onlara yol verin.
 • Sağa dönüş: Kırmızı ışıkta sağa dönüş yapılamaz. Sadece bazı kavşaklarda, dönüş için ayrı bir ışık bulunuyor ve yeşil yanıyorsa veya özel olarak dönüş yapılabileceği belirtilmişse, diğer yoldaki trafiğe dikkat edilerek dönüş yapılabilir.
 • Girişlere yardımcı olun: Çok şeritli yollarda sağ şeritte ilerlerken, trafiğin elverdiği ölçüde ve geçici olarak bir iç şeride geçerek, sağdan giriş yapan araçlara güvenli ve düzgünce giriş yapabilmeleri için yardımcı olabilirsiniz.
 • Doğru zamanda fren yapın: Dönüşlere gelmeden önce uygun hıza yavaşlayın. Dönüşün ortasında yapacağınız sert fren aracınızın dengesini bozar.
 • ABS’yi deneyin: Aracınız kilitlenmeyi önleyici fren sistemiyle donatılmışsa, ilk kez karşılaştığınızda pedal titreşim ve gürültüleri sizi şaşırtabilir. Bu nedenle, ABS’nin nasıl hissedildiğini anlamak üzere, acil bir durumu beklemeden, yağmurlu bir günde kumlu, kaygan bir yol veya boş bir park alanı bularak, ABS’yi uyarmak üzere sert bir fren yapın.
 • Araç kullanırken telefonu kullanmayın: Araştırmalara göre, araç kullanılırken yapılan telefon konuşmaları kaza riskini dört kat kadar artırmaktadır. Risk, “hands-off” veya kulaklıklı telefon kullanımında da aynıdır.
 • Gece görüşünüzü koruyun: Yaklaşan farlara fazla bakmayın. Körleştiriyorsa, bakışınızı yolun sağ kenarına yoğunlaştırın.
 • Uykunuzu alın: Uykulu iken araç kullanmayın. Gözleriniz bir noktada sabit kalıyorsa bu tehlike işaretidir. Bulduğunuz en yakın güvenli yerde sağa çekerek birkaç dakikalık bir şekerleme yapın.
 • Güvenceye alın: Kısa süreli de olsa, aracınızı terk ederken güvenceye alın. Yani, düşük vitese takarak el frenini çekin, camları kapatarak kapıları kilitleyin. Eğer arabada sizden başka kimse yoksa, kredi kartıyla ödeme yapmaya giderken bile kapıları kilitleyin.

Kampanya!

Kampanya

10 ders direksiyon eğitimi alan öğrencimize, 1 ders direksiyon eğitimi ücretsiz.

(Kampanyamız kısa süreliğine geçerlidir.)

Özel Direksiyon Dersi Bizim Eğitim Aracımız Öğrencinin Kendi Aracı
Bir Ders ücreti 45 TL 35 TL
10 Ders paket ücreti 350 TL 250 TL
BAHAR SÜRÜCÜ KURSUNDA YENİ DÖNEM SÜRÜCÜ VE EHLİYET KAYITLARI DEVAM ETMEKTEDİR. TEL: 0542 597 00 77